Utbildad Hovslagare

Utbildad Hovslagare-Godkänd Hovslagare

Hur vet jag om min hovslagare är utbildad?
En hovslagare kan vara utbildad utan att vara medlem i Svenska Hovslagareföreningen eller någon annan intresseförening.
Vad ska jag tänka på när jag väljer ny hovslagare?
Fråga denne om den är utbildad och om den är ansvarsförsäkrad.
Vad händer om din häst skadas av en hovslagare som inte är ansvarsförsäkrad?
Tidigare var hästägaren ansvarig när hovslagaren skodde men sedan ett par år tillbaka är hovslagaren alltid ansvarig för sitt arbete. Om din häst skadas i samband med skoning kan du få ersättning för uppkomna kostnader genom hovslagarens ansvarsförsäkring. Försäkringsbolaget gör en oberoende utredning om vem som bär ansvaret för händelsen. Om hovslagaren kan hållas ansvarig betalas pengar ut till hästägaren.
Som hästägare är det vanskligt att anlita en hovslagare utan försäkring. Om något händer och kostnaden för skadan blir stor kan det vara svårt att kräva ersättning från sin hovslagare. Det kan bli en lång och dyr process med domstol om hovslagaren inte kan eller vill betala. Har du en ansvarsförsäkrad hovslagare skulle en sådan process istället gå via försäkringsbolaget.
Utbildad Hovslagare
Finner det helt osannolikt att en som titulerar sig som hovslagare saknar någon form av hovslagarutbildning.
Är du osäker på om din hovslagare är utbildad?
Gör så här:
fråga hovslagaren direkt vad han eller hon har för utbildning och inte minst erfarenhet.Samt förvissa dig om att hovslagaren har ansvarsförsäkring.

Godkänd Hovslagare

Hovslagare utan godkännande

Du får arbeta som hovslagare utan att vara godkänd. Då tillhör du inte djurhälsopersonalen och omfattas av behandlingsförbudet som sätter upp gränser för vad du får göra. Du har ändå ansvar för de behandlingar du utför och djurägaren har ansvar utifrån djurskyddslagstiftningen.
En hovslagare som inte är godkänd får sko och verka friska hästar men inte behandla djur som fått lugnande, misstänks ha en epizooti eller zoonos eller utföra operativa ingrepp.

Behörighet för hovslagare

Godkända hovslagare ingår i djurhälsopersonalen och arbetar med både sjuka och friska hästar. Är du godkänd hovslagare följer du regler om journalföring, intygsskrivande, anmälningsplikt med mera. Du kan också prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård om något går fel vid en behandling.


Utbildning till godkänd hovslagare


För att bli godkänd hovslagare ska du ha utbildat dig till en kompetensnivå som Jordbruksverket beslutat om. Det innebär att du ska ha gått minst omfattningen i grund- och tilläggsutbildningen. Därefter kan du söka ett godkännande hos Jordbruksverket. Kriterierna för grund- och tilläggsutbildning framgår av Jordbruksverkets beslut om innehållet i godkända kursplaner som du hittar till höger.
För att uppnå tillräcklig kompetens kan du exempelvis läsa hela den treåriga utbildningen som ges av BYS eller välja att läsa grund- och tilläggsutbildningen uppdelad. Sådana utbildningar ges exempelvis av hästnäringens riksanläggningar Flyinge och Wången, Nordviks naturbruksgymnasium och Sveriges hantverksråd. Du kan också hitta information på Jordbruksverket 


Så söker du godkännande som hovslagare


Jag är redan yrkesverksam hovslagare och vill bli godkänd hovslagareEftersom hovslagare har haft väldigt olika vägar in i yrket finns tre alternativ för de som vill visa att de har sådan tillräcklig yrkeserfarenhet och kompetens som krävs för att kunna få godkännande. Just för att det funnit så olika vägar in i yrket har många hovslagare inte samlat sin yrkeserfarenhet och kompetens exakt så som det ser ut i alternativen. Se dem därför som riktlinjer för hur du kan sätta ihop ditt underlag av yrkeserfarenhet och kompetens till din ansökan. Jordbruksverket gör sedan en helhetsbedömning för att besluta om du har styrkt jämförbar tillräcklig yrkeserfarenhet och kompetens eller om du behöver komplettera med något.
Du måste själv söka godkännande som hovslagare. Det gör du hos Jordbruksverket. Använd blanketten Ansökan för hovslagare med svenskt utbildningsbevis som finns till höger. På ansökningsblanketten framgår också vilka dokument du ska skicka med och i vilken form de ska presenteras. För att styrka yrkeserfarenhet skickar du med anställningsintyg eller, om du är egen företagare, noga ifylla arbetsintyg tillsammans med intyg om näringsverksamhet från Skatteverket.
Innan du skickar in din ansökan om legitimation måste du betala en ansökningsavgift på 1 350 kronor. Betala in avgiften på Jordbruksverkets bankgirokonto 5693-2486 eller IBAN SE9212000000012810104360, SWIFT adress: DABASESX och skicka kvitto på betalningen tillsammans med din ansökan.
Du skickar ansökan till Jordbruksverket, Enheten för foder och hälsa, 551 82 Jönköping.

Hovslagare

Godkända hovslagare tillhör djurhälsopersonalen och godkännandet får den som uppfyller kraven på kompetensnivå som är fastställd av Jordbruksverket. För att bli godkänd måste man ansöka om det och kunna styrka kompetensen. Till höger finns en lista på godkända hovslagare.
Även om man ännu inte har styrkt sin kompetens och fått godkännande så får man arbeta som hovslagare. Eftersom man inte är godkänd så omfattas man av behandlingsförbudet som sätter gränser för vad man får utföra. Beroende på om du är godkänd hovslagare eller hovslagare gäller därför olika regler.
  

Godkänd hovslagare


Du som är godkänd hovslagare arbetar på friska och sjuka hästar. Du får utföra operativa ingrepp och utföra behandlingar på djur som har fått lugnande, i samarbete med veterinär. 
  
Eftersom du tillhör djurhälsopersonalen
  • har du en fastställd och statligt kontrollerad minimikompetens
  • ska du utöva yrket utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet
  • följer du regler om journalföring, intygsskrivande, rapportering och anmälningsplikt
  • står du under statlig tillsyn
  • kan du anmälas till och prövas av ansvarsnämnden.
Till höger hittar du information om vilka hovslagare som är godkända.

Hovslagare som inte är godkända


Om du är en hovslagare som saknar godkännande får du arbeta men måste tänka på att du omfattas av behandlingsförbudet. Tänk också på att du omfattas av samma tystnadsplikt som godkända hovslagare ifall du arbetar tillsammans med någon i djurhälsopersonalen. 
  
Under en övergångsperiod fram till och med 2014 så kan vissa hovslagare som saknar godkännande få arbeta på hästar som har fått lugnande. I framtiden arbetar hovslagare sedan främst med att sko och verka friska hästar.
  
En hovslagare som saknar godkännande ingår inte i djurhälsopersonalen och
  • omfattas av behandlingsförbudet
  • kan omfattas av undantag från delar av behandlingsförbudet
  • kan anmälas till och prövas av domstol.

Undantag från behandlingsförbudet


Det finns undantag från behandlingsförbudet reglerade på olika ställen i lagstiftningen. Exempelvis får du utföra brådskande åtgärder som vidtas i syfte att rädda djurets liv eller att lindra dess lidande. Det skulle kunna vara en hovslagare som ännu inte är godkänd som tömmer en akut hovböld för att sedan kontakta en godkänd hovslagare eller veterinär för den fortsatta behandlingen. 
  
Fram till och med den 31 december 2014 får en hovslagare som hade arbetat i minst tre år före den 1 januari 2010 lov att behandla djur under lokal och allmän bedövning. En förutsättning är att hovslagaren har reell kompetens för vad som utförs och att behandlingen utförs under överinseende av veterinär. Med överseende av veterinär menas att veterinären ska vara närvarande och kunna agera vid behandlingen.
 

Vägledningar


För att underlätta för dig som är godkänd hovslagare och dig som är hovslagare men ännu inte är godkänd har vi tagit fram två vägledningar. Där står mer information som du behöver känna till i ditt arbete.


Läs mer om Godkänd Hovslagare


Kommentarer

Populära inlägg